POUM

Com ens afecta el POUM?

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Un POUM ha de  regular el desenvolupament urbanístic d'un municipi en base a uns estudis previs per tal de què signifiquin millores REALS per a la població, per tant ha de tenir en compte criteris forestals, agrícoles, de creixement poblacional i seguir unes polítiques de sostenibilitat adients per tal que la població afectada pugui assumir les directrius del Pla amb capacitat de fer-hi  front (és a dir, podrà absorbir l’augment d’aigües residuals, de residus, de població nouvinguda, etc).

Per què no és així en el cas de Palafrugell?

L’any 2004 s’inicià el tràmit de revisió del POUM de Palafrugell. L’estiu de 2005 es presentaren més de 600 al·legacions a aquest nou POUM, i el maig de 2007 les associacions Salvem el Crit-Arítjol presentaren un recurs d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Davant el silenci d’ aquest Departament i el seu Conseller, el desembre del 2009 es presenta Contenciós Administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per part d’ Arítjol – Salvem el Crit. Les proves que es van presentar es basaven en un Informe tècnic ambiental (per a l’avaluació del POUM sobre sòls de valor agrícola i agronòmic i els connectors ecològics i de valor natural), una Prova Pericial practicada per un perit arquitecte i una prova pericial practicada per un perit Enginyer Forestal. Tots tres informes es van mostrar favorables als nostres arguments. Finalment, el febrer 2011, l’ advocat d’ Arítjol – Salvem el Crit va presentar el document de Conclusions a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquestes proves demostren que, en el cas de Palafrugell, el POUM no s’ha fet pel bé del municipi, sinó què és un Pla que preveu unes dimensions de creixement urbanístic desproporcionades i injustificades, en base a unes previsions de creixement poblacional errònies.  Com exemple, el Pla preveu un increment de població de 12.500 habitants en 12 anys, respecte d’ una població preexistent de 19.313 habitants l’ any 2004, que significaria arribar a una població de 35.813 habitants el 2016. El POUM incrementa en 5306 habitatges nous en el plaç de 12 anys.
Aquestes previsions desproporcionades i injustificades de creixement urbanístic vulneren les fixades pel Pla Territorial Director Urbanístic de l’Empordà (superior jeràrquic al POUM), que permet 5850 habitatges nous en 22 anys, Palafrugell i Mont-Ras junts. Aquest POUM no va efectuar adientment el procediment d’avaluació ambiental i com a resultat es presenta una insuficient documentació ambiental. El POUM afecta sòls forestals i agrícoles d’alt valor, contradient les Lleis d’orientació agrària i d'urbanisme conforme les quals s’ha de respectar el principi de desenvolupament urbanístic i preservar els sòls amb valors naturals, forestals, agrícoles, culturals i paisatgístics. La requalificació d’aquests sòls agrícoles i forestals d’especial interès afecten el valor del connector natural d’aquests espais entre l’Espai d’Interès Natural (EIN) de les Gavarres i l’EIN Muntanyes de Begur. El POUM no va efectuar estudis previs sobre la demanda de sòls industrials i per tant hi ha una mancança de justificació al POUM dels 3 nous sectors de sòl industrial ja que en la data d’inici de la tramitació del Pla hi havia un 20% del sòl industrial desocupat, situació que es manté en l’actualitat. L’elaboració del POUM va estar sotmesa i desviada cap als interessos dels propietaris del sòl i contrari als interessos generals de la població. Així ho demostra la signatura de nombrosos convenis signats prèvia, durant i posterioment a l’aprovació del pla.
Convenis, tots ells, que mostren com es sacrifica i desvirtua l’ interès general, i com es reclassifiquen terrenys – la major part passant de sòl no urbanitzable a urbà directe – sense tenir en compte el veritable interès general, forçant el pla director costaner, contra el lliurament de quantitats econòmiques i sacrificant els valors ambientals, naturals i paisatgístics presents a les diferents àrees. O bé, excepcionant les previsions de reserves d’ HPO als sectors.
En definitiva, el POUM de Palafrugell NO respon a uns interessos de millora pel municipi sinó que respon a una especulació urbanística per enriquir constructores i empresaris sense tenir en compte tots els perjudicis que això suposarà per la població, fent-ho de forma opaca, il·legal i injustificada, i tindrà unes conseqüències d’empitjorament del medi natural, urbà, agrari i forestal de tot el municipi.
Què demanem?
ANUL·LAR: L’aprovació definitiva del POUM de Palafrugell per raó de no haver-se sotmés el Planejament al complet tràmit d’avaluació ambiental
ANUL·LAR: El POUM,  atesa la insuficient documentació ambiental que l’integra
ANUL·LAR: L’aprovació del POUM per vulnerar en forma frontal i manifesta la directriu fixada als articles 9 i 13 de la llei d’ Urbanisme, que ordena respectar el principi de desenvolupament urbanístic sostenible i de preservar els sòls amb valors Naturals, Forestals, Agrícoles i Paisatgístics
ANUL·LAR: El POUM per la infracció de les determinacions del Pla Territorial Director de l’Empordà, tot condemnant a l’Administració demandada a ajustar els increments de població previstos al POUM als límits fixats al Pla Territorial Director de l’Empordà
ANUL·LAR: Les reclassificacions que afecten sòls agrícoles d’alt valor previstes al POUM, reconeguts en l’Avaluació Ambiental i en els estudis sobre sòls de valor agrícola del propi Departament de Política Territorial
ANUL·LAR: El POUM i ordenar la retroacció de les actuacions exigint la justificació i l’avaluació de les noves necessitats del sistema de sanejament i dels nous cabdals d’aigües residuals que es generaran
ANUL·LAR: Les reclassificacions directes de sòl no urbanitzable a sòl urbà previstes pel POUM en relació a terrenys de Calella de Palafrugell
ORDENAR:  la classificació com a sòl no urbanitzable del terrenys que configuren el connector Gavarres-muntanyes de Begur
REDUIR: els 3 nous sectors industrials i d’activitats econòmiques, condemnant a realitzar un estudi de justificació de la necessitat de nou sòl industrial per a la població

0 comentarios:

Publicar un comentario